Campaña polas eleccións do 10N de 2019

Atopámonos máis unha vez diante dunhas novas eleccións ao Parlamento español. Fronte quen sinala a inutilidade da participación nas institucións, e quen acredita nestas coma único motor de cambio na sociedade, en Isca! posicionámonos.

📩

Somos ben conscientes da dificultade de acadar calquera tipo de cambio social, para a nosa clase e o noso país, desde unhas institucións deseñadas no 78 polas elites franquistas e baixo a ameaza militar. A historia demóstranos que a participación de forzas transformadoras nas eleccións e nas institucións pode derivar perigosamente no reformismo, facendo que a organización perda de vista os seus obxectivos nacionais e de clase e antepoña os seus propios, entrando nunha espiral corporatista e no xogo electoral que non interesa senón ás clases dominantes.

Agora ben, tamén entendemos a necesidade de non renunciar a ningún ámbito de loita, por moito que este nos poida xerar contradicións. Aquelas que se din revolucionarias, mais que se negan a asumir ningún tipo de contradición na súa praxe, acaban apartadas da clase traballadora e dos seus intereses, sen ningún tipo de incidencia práctica, abocadas ó esquerdismo e á marxinación.

As institucións non son o noso espazo natural de loita. A nosa loita dáse nos centros de traballo, nos barrios, nas universidades e institutos, nos centros sociais, nas asembleas. Non podemos negar que a participación en institucións deseñadas por e para as elites é algo estraño á nosa praxe.

Mais iso non implica que debamos renunciar a elas, nun momento no que, nas democracias occidentais, outros vieiros de loita que nos precederon, nomeadamente a loita armada revolucionaria, semella nun punto morto, tanto a nivel loxístico como de lexitimidade.

Deste xeito, consideramos que a renuncia á representación da clase traballadora e dos intereses nacionais do país, aínda nunhas institucións burguesas, constitúe un erro de análise e de praxe. Como tamén sería un grave erro destinar todos os nosos esforzos e esperanzas á loita institucional. Negámonos a caer en ningún dos dous erros.

Acreditamos na necesidade da disputa de todos os ámbitos de loita na sociedade, xa for económica, política, ideolóxica ou institucional. Nunca podemos esquecer que o único xeito de mudar a nosa realidade ten que vir cun impulso firme desde a rúa, os centros de traballo e os institutos e universidades, que empurren ás institucións a faceren os cambios que precisamos para a nosa liberdade de clase, de xénero e nacional. Só así poderemos conseguir unha transformación revolucionaria da sociedade.

É por isto que acreditamos no BNG – Bloque Nacionalista Galego como a única alternativa que garanta as nosas metas para o pobo galego.

Queremos salientar algunhas das medidas acollidas dentro do programa electoral do BNG coas que reafirmamos a nosa decisión de apoio.

TRABALLO

➡️ Derrogar a Lei 27/ 2011 que supuxo unha contrarreforma brutal das pensións: aumentou a idade xubilación de 65 a 67 anos, incrementou o período para calcular a pensión de 15 a 25 anos, acrecentou o período mínimo de cotización de 35 a 37 para cobrar o 100% da pensión, estabeleceu o factor de substantibilidade, etc…). Estabelecer a xubilación ordinaria aos 65 anos e a parcial aos 61 anos.

➡️ Eliminar as Empresas de Traballo Temporal (ETT), a subcontratación en cadea e as falsas autónomas. Eliminar as Empresas de Traballo Temporal (ETT), a subcontratación encadea e as falsas/os autónomas/os, que afectan especialmente á mocidade máis precaria.

➡️ Recuperar a causalidade na contratación, limitando a contratación parcial e temporal, e revisando os contratos en práctica e formación para evitar o seu uso como vía para precarización do emprego na mocidade.

➡️ Revisión dos contratos de prácticas, para impedrimos que se empreguen para que as mozas traballemos de balde ou con soldos inferiores ao SMI.

➡️ Impulsar un plano global de acción contra a sinistralidade laboral, que comprenda o fomento do emprego estábel nos sectores que presentan maiores taxas de sinistralidade, a intensificación no control das actuacións das empresas e sectores que acumulan un elevado número de accidentes no traballo e a redución obrigatoria da xornada laboral nas actividades máis perigosas, entre outras medidas. Para evitarmos que sigan morrendo traballadoras a causa dunhas condicións laborais inseguras: aumento dos controis e redución obrigatoria da xornada laboral nas actividades máis perigosas.

➡️ Derrogación inmediata das últimas contrarreformas laborais, da negociación colectiva e das pensións (RDL 10/2010, RDL 7/2010, RDL 20/2012, Lei 3/2012, etc).

➡️ Redución das xornadas laborais a 35h sen redución salarial. Traballarmos menos para traballarmos todas! Non pode ser que no noso país teñamos unha taxa de desemprego entre as mozas que acada o 30% mentres as mozas que traballan teñan uns empregos precarios, con xornadas laborais interminábeis e horas extra non pagas.

➡️ Elevar progresivamente o Salario Mínimo Interprofesional e a pensión mínima (que deberá coincidir con este) a comezar pola súa equiparación até o 60% do Salario Medio. A súa revalorización debe estar garantida co IPC.

➡️ Estabelecer a remuneración, co salario mínimo interprofesional, dos contratos formativos e de prácticas. Para rematarmos coa precariedade que supoñen as prácticas.

ENSINO

➡️ Derrogar a LOMCE. Establecer un novo marco educativo que asuma a configuración Plurinacional e plurilingüe do Estado; que permita dotármonos dun modelo educativo galego, en que Galiza poida organizar e ordenar o sistema educativo mediante unha Lei Galega de Educación.

➡️ Derrogación da LOMCE e creación dun novo sistema educativo propio, que garanta unha educación pública, laica (supresión da materia de Relixión), coeducativa, de calidade e en galego.

➡️ Defender inequivocamente o ensino público. Por conseguinte, eliminar os concertos educativos dos centros que segregan alumnado por razón de xénero, así como os con-certos educativos no ensino non obrigatorio, co obxectivo final de promover a súa supresión en todos os niveis educativos.

➡️ Garantir unha rede única de educación pública e supresión dos concertos educativos (educación concertada).

➡️ Dotación dun sistema educativo de maiores niveis de calidade, apostando no crecemento dos orzamentos destinados á educación até lle dedicar, como mínimo, 7% do PIB para garantirmos a calidade na educación.

➡️ Transferir á Galiza o Programa Educa3 de fomento da Educación Infantil, incrementando as prazas e a construción de Escolas Infantís para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral dos pais e nais dende un punto de vista educativo e non asistencial.

➡️ Incrementar as prazas e a construción de Escolas Infantís para favorecer a conciliación da vida familiar e laboral dos pais e nais dende un punto de vista educativo e non asistencial.

➡️ Derrogar o R/D 43/2015 polo que se modifican os plans de estudo das ensinanzas universitarias, que pasan a ser de 3 anos de grao e 2 de mestrado, por degradar as titulacións e as cualificacións universitarias, promover as universidades privadas e encarecer os estudos universitarios e, por tanto, expulsar as clases populares da Universidade.

➡️ Derrogación da lexislación que permite e favorece o 3+2, o sistema elitista continuador de Boloña, que pretende excluir aínda máis as mozas traballadoras da Universidade.

ECOLOXISMO

➡️ Transferencia das competencias en materia de costas, tanto as normativas para aprobar
unha lei galega de protección do litoral adaptada á realidade galega como as de intervención
e xestión (autorizacións de instalacións na costa galega).

➡️ Prohibición da fractura hidráulica (fracking) e outras técnicas semellantes pola súa perigosidade para o ambiente e a saúde.

➡️ Obrigar a internalizar os custos ambientais nas actividades contaminantes. Isto é, as empresas que contaminan, pagan.

➡️ Revogar a prórroga de ENCE en Pontevedra tendo en conta a finalización do período vixente da concesión, co fin de posibilitar o pleno saneamento e rexeneración da ría e o fin do impacto no conxunto do país, coa eucaliptización masiva que provocou historicamente.

➡️ Ampliación das áreas protexidas da Rede Natura 2000, especialmente no medio mariño, e protección da biodiversidade.

➡️ Demandar o saneamento integral das rías galegas, e dispor dunha rede equipada de bases de loita contra a contaminación do medio mariño ao longo de todo o corredor marítimo fronte á costa galega.

➡️ Recoñecer a propiedade comunitaria do monte.

➡️ Introducir as distintas variedades de eucalipto na Lei 42/2007 para ser considerada especie invasora, limitando o seu cultivo e plantación como premisa para poder implantar un novo sistema integral de explotación económica do monte, non só baseado na extracción de madeira.

ECONOMÍA E INDUSTRIA

➡️ Rexeitamento da débeda ilexítima, á que nos somete o grande capital internacional. Derrogación do artigo 155 da Constitución española, que establece como primeira prioridade o pago da débeda, por riba de calquera outro gasto social (pensións, sanidade, educación).

➡️ Reindustrialización do país para crearmos traballo propio e así rematar coa sangría da emigración.

➡️ O impulso á banca pública galega e novas fórmulas de participación pública, reformulando os instrumentos do crédito e adoptando as medidas necesarias para que o aforro galego reverta en crédito e investimento no noso país. Ao mesmo tempo, regularase o sector financeiro para limitar a especulación de capital e subordinar a actividade financeira ás necesidades xerais da economía.

➡️ O establecemento de condicións que obriguen á devolución íntegra das axudas e avais públicos concedidos ás entidades financeiras.

➡️ A introdución de límites ao cobro de comisións abusivas polos servizos financeiros e de obriga da transparencia de información das entidades financeiras.

➡️ Protección do sector lácteo galego, coa intervención pública que garanta uns prezos dignos para as nosas gandeiras.

➡️ Participación directa de Galiza na reforma da Política Pesqueira Común (PPC) e a súa consideración como zona altamente dependente da pesca. Negociación do reparto equitativo de cotas de pesca para a frota galega, que parta da capacidade extractiva do sector. Exixencia de que a pescar artesanal fique exenta de TAC’s e cotas.

➡️ Oposición á deslocalización e peche da actividade industrial. A Xunta contará cos medios necesarios para acometer un Plan de Industrialización que inclúa entre os seus obxectivos o reequilibrio territorial.

➡️ Derrogación das leis de garantía de unidade de mercado, favorecendo o impulso a economía galega sen o control e limitación desde o Goberno central.

MEDIDAS SOCIAIS

➡️ Garantirmos a toda a poboación o acceso ás necesidades sociais básicas e asegurar que aquelas que non sexan gratuitas, como a vivenda, a enerxía ou o transporte, non supoñan máis que unha pequena parte do ingreso do traballo.

➡️ Derrogar a última reforma da Lei de Dependencia que incrementa o copagamento, amplía ata dous anos o tempo nas listaxes de espera sen obriga do pagamento da retroactividade, elimina o pagamento da seguridade social ás persoas coidadoras e retrasa a entrada no sistema ós dependentes moderados.

SANIDADE

➡️ Incorporar progresivamente a asistencia odontolóxica gratuíta até os 18 anos, a prescrición pública de próteses removíbeis e a incorporación de novas prestacións, como a podoloxía, con financiamento público en función da renda.

➡️ Regular o dereito a unha morte digna, de modo que as persoas poidan decidir libremente o momento, a forma e con que axuda facelo. Despenalización da eutanasia e o suicidio médico asistido.

DEMOCRACIA

➡️ Derrogación inmediata da Lei de protección da seguridade cidadá, coñecida de forma máis apropiada como Lei mordaza.

➡️ Derrogación da lei de amnistía aprobada na transición respecto dos delitos de xenocidio e lesa humanidade. Protección e amparo das vítimas co axuízamento das persoas que cometeron crimes contra a vida e dignidade das persoas.

➡️ Recuperación do Pazo de Meirás e de todos os bens espoliados polo ditador Francisco Franco e a súa familia.

➡️ Impulso á participación directa a través de consultas populares. Abordar as mudanzas legais precisas para posibilitar a convocatoria de referendos vinculantes asuntos de interese, incluído o dereito de autodeterminación, así como para instrumentar a participación social na planificación e xestión dos fondos públicos.

➡️ Denuncia e revogación do Concordato coa Igrexa Católica para implantar a laicidade real no Estado. Isto implica a eliminación de privilexios e presenza da relixión nas institucións e servizos públicos: supresión da materia de relixión no ensino, supresión paulatina de concertos educativos, eliminación de aparicións de autoridades relixiosas en actos organizados por institucións públicas e de cargos públicos como tales en actos relixiosos, anulación de acordos para a presenza financiada publicamente de representantes relixiosos nos hospitais públicos, desaparición de simboloxía relixiosa en edificios públicos, etc..

➡️ Regulación estrita das portas xiratorias e das incompatibilidades, en concreto, supresión da posibilidade de acordar compatibilidade profesional de Deputados e Senadores polas proprias Cámaras.

FEMINISMO

➡️ Defender o recoñecemento legal das familias monoparentais e monomarentais que o son en orixe, por decisión propia, e impulsar unha lei específica -para aquelas cuestións de dependencia estatal- en consenso coas organizacións sociais e feministas que permita impulsar políticas públicas para superar a discriminación patriarcal que sofren.

➡️ Impulsar a implantación de permisos iguais e intransferíbeis para pais e nais e a súa extensión até o ano de duración.

➡️ Impulsar políticas de apoio para a conciliación persoal e de coidados entre as que se contemple a compensación económica das reducións de xornada e a proporción dunha renda para os períodos de excedencia por coidado de crianzas e dependentes.

➡️ Exixir a inmediata equiparación de dereitos laborais e protección social para as traballadoras de fogar e de coidados, incluídas as prestacións por desemprego, a cotización por salarios reais e iguais condicións para o cálculo das pensións. Demandar o recoñecemento pleno no Estatuto dos Traballadores e Traballadoras e integración completa no Réxime Xeral da Seguridade Social así como a sinatura do Convenio 189 da OIT.

➡️ Impulsar unha lei de igualdade salarial para as cuestións laborais de dependencia estatal que contemple, entre outras medidas, a obrigatoriedade de publicación dos salarios para combater a fenda salarial e sancións ás empresas que vulneren o marco legal.

➡️ Introducir no marco legal o concepto de consentimento para mellorar a tipificación e tratamento da violación e das agresións sexuais, así como considerar eses delitos de carácter público. Impulsar a aplicación da directriz do artigo 36 do Convenio de Istambul que estipula que as autoridades deben adoptar todas as medidas necesarias para garantir que o sexo non consentido sexa tratado sempre coma un delito.

➡️ Impulsar medidas de formación e mecanismos de control para despatriarcalizar a xustiza. Así mesmo, para garantir unha atención integral da violencia machista na xustiza en todo o territorio demandarase a creación de xulgados exclusivos de violencia machista -nos que tamén se inclúa o tratamento dos delitos sexuais- nas sete cidades galegas como paso previo a unha distribución axeitada para a realidade territorial galega.

➡️ Oporse á legalización, regulamentación e banalización da práctica das barrigas de aluguer por constituír unha forma de explotación e mercantilización do corpo das mulleres, especialmente daquelas máis empobrecidas e vulnerábeis. Neste sentido, as modificacións legais pertinentes encamiñaranse a disuadir e impedir a práctica do aluguer de barrigas.

➡️ Ampliación dos dereitos da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo eliminando as restricións actuais ás mozas de 16 e 17 anos e garantindo unha prestación de calidade no ámbito sanitario público galego. Prohibir o financiamento con diñeiro público das asociacións antiabortistas por ir en contra dos dereitos humanos.

➡️ Impulsar medidas para a eliminación do sexismo nos medios de comunicación e para o adecuado tratamento da violencia machista entre as que se incluirá un código ético que deberá ser cumprido para obter fondos públicos.

➡️ Prohibir a publicidade de contactos sexuais, por encubriren na maior parte dos casos organizacións de tráfico ilegal e explotación de mulleres, nos medios de comunicación social, públicos e privados, e en todo tipo de soportes.

LINGUA E CULTURA

➡️ Impulsar os convenios para ensino do galego como segundo idioma na educación secundaria noutros territorios do Estado. Tamén na Galiza de idiomas cooficiais (catalán, euskera). De forma especial, garantir a sinatura de convenios para ensino do galego en toda a etapa educativa nos territorios galegofalantes de comunidades limítrofes.

➡️ Exixir o cumprimento dos acordos parlamentares para a recepción e difusión dos medios públicos audiovisuais de Portugal na Galiza, así como da RTVG en Portugal, no cadro da cooperación cos países da lusofonía para a relacións reciprocamente beneficiosa entre as nosas culturas.

➡️ Proceder á mudanza pertinente para estabelecer a igualdade legal de galego e castelán; quer dicir: o deber de coñecelo e o dereito de usalo.

➡️ Garantir o estrito respecto da nosa toponimia por parte de todos os organismo da administración do Estado.

Axúdasnos a construír a Galiza libre de opresións?

Partíllao!

En Facebook
En Twitter
En Pinterest
Polo WhatsApp
Ou polo Telegram
Email

Deixa un comentario